­
fysunieq logo klein 2016  is een
samenwerkingsverband van
eerstelijns fysiotherapeuten
werkzaam in Noord-Limburg

versie 300908

HUISHOUDELIJK REGLEMENT “COÖPERATIE FYSUNIEQ .U.A.”
Artikel 1: Begripsomschrijvingen
In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:
a. Algemene Vergadering: het hoogste Bestuursorgaan binnen de coöperatie, bedoeld in artikel 13 van de statuten;
b. Bestuur: het bestuursorgaan als bedoeld in artikel 8 van de statuten;
c. Commissie: de commissie, waarvan de taken en bevoegdheden nader zijn omschreven in dit huishoudelijk reglement;
d. Coöperatie: de bij notariële akte als coöperatie opgerichte vereniging met uitsluiting van aansprakelijkheid: coöperatie FysunieQ U.A.;
e. Jaarvergadering: de vergadering als bedoeld in artikel 13 van de statuten;
f. Overmacht: het zich voordoen van abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
g. Statuten: de statuten van de coöperatie, zoals die zijn vastgesteld bij akte van oprichting van coöperatie FysunieQ U.A.; d.d. 5 november 2008
ALGEMEEN
Artikel 2a: Aanvullende bepalingen bij het lidmaatschap.
In aanvulling op Artikel 3 van de statuten zijn de volgende bepalingen van kracht.
1. Leden dienen aangesloten te zijn bij een wettelijk erkende klachtenregeling.
2. Leden dienen gevestigd en werkzaam te zijn in het werkgebied wat de postcodes
5800 en 5900 omvat dan wel op het grensgebied van deze postcodes, zulks ter beoordeling van het Bestuur.
Artikel 2b: Aanvraag lidmaatschap:
1. Een verzoek tot toelating als lid van de coöperatie dient schriftelijk middels het daartoe bestemde aanmeldingsformulier bij de secretaris te worden ingediend.
2. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een kalenderjaar en stilzwijgend verlengd.
Artikel 3 Niet toelating
1. In het geval dat het Bestuur conform artikel 3 lid 2 en 4 heeft besloten tot niet toelating, heeft de aanvrager de mogelijkheid zijn niet toelating voor te leggen aan de algemene vergadering.
2. Een verzoek daartoe dient binnen twee weken na ontvangst van de afwijzing als bedoeld in artikel 3 lid 4 van de statuten ingediend te worden bij het Bestuur.
3. Het Bestuur is verplicht een Algemene Ledenvergadering uit te schrijven te houden binnen acht weken na ontvangst van het verzoek als bedoeld in lid 2. Doel van deze vergadering is te beslissen of het lidmaatschap wordt toegekend aan de aanvrager.
Artikel 4: Registratie
1. Ieder lid is verplicht het Bestuur onmiddellijk schriftelijk te informeren over mutaties omtrent de status van zijn registratie als fysiotherapeut. Dit geldt voor de registratie in het BIG register en het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) Fysiotherapie.
2. Indien hiertoe aanleiding bestaat, zal het Bestuur het betreffende lid schriftelijk aanmanen en een redelijke termijn geven om de registratie te herstellen.
3. Na het verstrijken van deze termijn is het Bestuur bevoegd het lid in zijn rechten als lid van de coöperatie te schorsen of aan het lid een boete opleggen, een en ander zoals bepaald in artikel 8 van dit Reglement.
Artikel 5: Schorsing
1. Indien een lid wordt geschorst, wordt die schorsing en eventuele andere maatregelen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een week ter kennis gebracht aan de overige leden.
2. Een lid, dat aan het begin van een nieuw coöperatiejaar is geschorst, is ook zolang de schorsing niet is opgeheven, over dat jaar contributie verschuldigd.
Artikel 6: Privacyparagraaf
1. Gegevens betreffende (aspirant-)leden zullen vertrouwelijk worden behandeld. Leden zullen dienaangaande geen informatie over medeleden verstrekken aan derden, doch deze derden doorverwijzen naar het secretariaat van de coöperatie.
Indien hiertoe aanleiding bestaat zal de secretaris het betreffende lid toestemming
vragen derden informatie te verschaffen, een en ander zolang de wet niet anders
voorschrijft.
2. Indien een klacht wordt ingediend tegen een (Bestuurs-)lid dan zal deze klacht door de Adviescommissie (zie artikel 16) behandeld worden. De Adviescommissie is jegens klager en beklaagde geheimhouding verschuldigd. Indien de behandeling van de klacht leidt tot een advies aan het Bestuur van de coöperatie is eveneens het Bestuur jegens klager en beklaagde geheimhouding verschuldigd. Zodra het Bestuur naar aanleiding van het advies tot een besluit is gekomen, is zij gerechtigd haar besluit openbaar te maken in de vorm die het Bestuur dienaangaande van toepassing acht.
3. Leden van Adviescommissie en Bestuur blijven met betrekking tot alle zaken jegens een (aspirant-)lid te allen tijde gebonden aan de geheimhouding, ook na hun aftreden in die hoedanigheid of na hun uittreden als lid van de coöperatie.
4. Indien een klacht wordt ingediend tegen een lid dat tevens lid is van het Bestuur of van de Adviescommissie, dan zal dit lid in die hoedanigheid geschorst zijn met betrekking tot alle zaken die verband kunnen houden met de behandeling van deze klacht. Voor alle andere zaken zal het lid vooralsnog zijn functie kunnen blijven uitoefenen.
TAKEN EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR
Artikel 7: Bestuur
1. Het Bestuur ontvangt voor de uitoefening van haar taken een vergoeding. De hoogte wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.
2. Het Bestuur zal conform artikel 9 lid 3 van de statuten zo dikwijls vergaderen als de voorzitter of twee andere bestuursleden zulks verlangt/verlangen. Per vergadering wordt gerekend met een duur van twee uur.
3. Het Bestuur kan uit haar midden een lid met speciale opdrachten belasten. De met
deze functie samenhangende kosten worden binnen redelijke normen vergoed.
4. Het Bestuur zal er voor zorgdragen dat de ten behoeve van een bestuursfunctie of
commissiefunctie gemaakte reiskosten binnen redelijke normen volledig worden vergoed.
5. Leden, die ter vervulling van een tussentijds opengevallen functie worden benoemd, hebben zitting tot de eerstvolgende verkiezing voor deze functie.
6. Leden, die binnen de coöperatie een bestuursfunctie vervullen en nalatig zijn in het voldoen aan hun (financiële) verplichtingen jegens de coöperatie kunnen op grond daarvan bij besluit van het Bestuur uit hun bestuursfunctie worden ontheven.
Artikel 8: Boeteregeling
1. Het Bestuur is bevoegd een boete op te leggen en de hoogte ervan te bepalen.
2. Per oprichtingdatum van de coöperatie is de hoogte van de boete op maximaal tweeduizend vijfhonderd euro (EUR 2.500) per overtreding gesteld.
3. De hoogte van de maximale boete kan door het bestuur jaarlijks worden aangepast.
4. Een opgelegde boete moet binnen één maand aan de coöperatie zijn voldaan.
Artikel 9: Manager
1. Voor de dagelijkse gang van zaken van de coöperatie kan door het Bestuur een manager worden benoemd. De inhoud van de te sluiten (arbeids)overeenkomst moet worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
2. Het Bestuur kan de manager schorsen dan wel ontslaan of de overeenkomst van
opdracht beëindigen.
3. Zodra het Bestuur gebruik heeft gemaakt van haar recht om de manager te schorsen, dan wel te ontslaan is het verplicht zo spoedig mogelijk, doch binnen een week de overige leden hiervan in kennis te stellen en uiterlijk binnen één maand na de datum waarop de schorsing is ingegaan resp. het ontslag is aangezegd, een Algemene Vergadering bijeen te roepen waarin de schorsing resp. het ontslag als agendapunt wordt behandeld.
4. In deze Algemene Vergadering moet met betrekking tot schorsing een besluit worden genomen hetzij inhoudende opheffing of verlenging van de schorsing dan wel ontslag.
5. De manager heeft in deze vergadering het recht te verschijnen en het convocaat daartoe te ontvangen. Tevens is hij gerechtigd het woord te voeren.
6. Het Bestuur bepaalt de bevoegdheden van de manager.
7. Het Bestuur is verantwoordelijk voor regelmatig overleg met de manager en de dossiervorming daaromtrent.
Artikel 10: Staking en/of overdracht van de praktijk
1. Een lid dat het voornemen heeft zijn praktijk te gaan staken en/of te gaan overdragen meldt dit zo spoedig mogelijk voor de datum van staking en/of overdracht schriftelijk aan het bestuur.
2. Zodra uitbreiding van het aantal leden binnen het werkgebied wenselijk is, zal het Bestuur haar verantwoordelijkheid nemen om deze uitbreiding trachten te verwezenlijken.
3. Het Bestuur is verplicht om de leden hiervan op de hoogte te brengen.
Artikel 11: Algemene Ledenvergadering
1. Het Bestuur draagt er zorg voor dat er minimaal twee Algemene (Leden) Vergaderingen per jaar gehouden worden namelijk de jaarvergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar conform artikel 13 lid 2 van de statuten en een najaarsvergadering.
2. Het Bestuur draagt er zorg voor dat de Algemene (Leden)Vergaderingen worden gehouden op een zodanige plaats en op een zodanig tijdstip dat verwacht kan worden dat dit voor de leden het minst belemmerend is om die vergadering te kunnen bijwonen.
3. De agenda voor de jaarvergadering bevat in ieder geval de volgende agendapunten:
a. opening;
b. notulen vorige vergadering;
c. jaarrede voorzitter betreffende de inhoud van het te voeren c.q. gevoerde beleid;
d. financieel verslag van de coöperatie over het afgelopen boekjaar onder overlegging van de verlies- en winstrekening over en de balans ultimo dat jaar;
e. begroting voor het lopende boekjaar;
f. vaststelling contributie voor het lopende boekjaar;
g. rondvraag;
h. sluiting.
4. In de najaarsvergadering kunnen de volgende agendapunten aan de orde komen:
a. opening;
b. notulen vorige vergadering;
c. begroting voor het komende boekjaar;
d. vaststellen voorlopige contributie voor het komende boekjaar;
e. beleidsplan(nen) voor het komende jaar;
f. rondvraag
g. sluiting.
5. Daarnaast kunnen de volgende agendapunten in een Algemene (Leden)Vergadering aan de orde komen:
a. benoeming kascontrolecommissie c.q. accountantscontrole;
b. voorziening in eventuele vacatures in de bestuursorganen;
c. Vaststellen hoogte entreegeld (art. 5 lid 1 statuten)
d. Vaststellen hoogte investeringsbedrag conform artikel 9 lid 6 sub g. statuten
e. Vaststellen hoogte beloningsbedrag conform artikel 9 lid 6 sub l. statuten
f. andere voorstellen van het Bestuur.
Artikel 12 Toewijzing en grondslag stemmen en resultaatsverdeling
1. Conform de artikelen 12 lid 2 en 14 lid 3 van de statuten wordt de verdeling van het resultaat (winst en verlies) en het aantal stemmen per lid vastgesteld op basis van het aantal fulltime eenheden (fte) fysiotherapeuten werkzaam in de praktijk van het aangesloten lid. Eén fulltime eenheid staat gelijk aan 40 uur per week. Onder fysiotherapeuten worden in dit verband bedoeld: de fysiotherapeut/praktijkeigenaar werkzaam in de praktijk en fysiotherapeuten in loondienst.
2. Ten einde de coöperatie in de gelegenheid te stellen de rekenfactor vast te stellen, is ieder lid verplicht om jaarlijks op uiterlijk 15 december schriftelijk de volgende gegevens aan het Bestuur te verstrekken:
a. Het totale aantal fte fysiotherapeuten werkzaam in de praktijk op peildatum 1 december.
b. In geval van een samenwerkingsverband dan wel Besloten Vennootschap met meerdere praktijkeigenaren: De toewijzing c.q. verdeling van het aantal fte fysiotherapeuten over de praktijkeigenaren tevens leden van de coöperatie. Binnen de praktijk beslissen de praktijkeigenaren over hun interne verdeling met in achtneming van het totale aantal fte. De lijst met het aantal fte per lid kan worden gepubliceerd.
3. Het Bestuur is gerechtigd een controle te vragen vaan de door haar leden opgegeven cijfers.
4. Het Bestuur kan een lid een boete opleggen overeenkomstig artikel 8 van dit reglement, indien naar het oordeel van het Bestuur het betreffende lid in gebreke blijft ten aanzien van het in dit artikel gestelde.

FINANCIËN
Artikel 13: Toewijzing en grondslag ledenbijdrage
1. Onder het begrip “rekenfactor” wordt verstaan het aantal stemmen per lid in verhouding tot het totaal aantal uit te brengen stemmen.
2. Deze rekenfactor wordt gebruikt voor de vaststelling van de bijdrage van elk lid aan de coöperatie overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van dit reglement.
Artikel 14: Financiële verplichtingen.
1. Het Bestuur presenteert uiterlijk 30 december van ieder jaar de begroting voor het volgende jaar in een Algemene Vergadering.
2. Uiterlijk 30 december van ieder jaar bepaalt het Bestuur het aantal fte per lid, de verdeelsleutel van de winst van het voorgaande jaar en het aantal stemmen per lid voor het komende jaar op basis van het bepaalde in artikel 12 van dit reglement.
3. Uiterlijk 31 januari van ieder jaar bepaalt het Bestuur de voorlopige bijdrage van ieder lid in de kosten van het dat (lopende) jaar. Deze voorlopige bijdrage wordt bepaald op basis van de rekenfactor zoals vermeld in artikel 13 lid 1 van dit reglement.
4. Ieder jaar stelt het Bestuur overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de statuten de jaarrekening van het afgelopen boekjaar alsmede de daaruit voortvloeiende definitieve bijdrage van ieder lid in de kosten van dat jaar vast. Deze definitieve bijdrage wordt bepaald op basis van de rekenfactor zoals vermeld in artikel 13 lid1 van dit reglement.
5. Indien mocht blijken dat de definitieve bijdrage hoger is dan de voorlopige, dan ontvangt het desbetreffende lid hiervoor een factuur, waarvan de betaling moet geschieden binnen veertien dagen na facturering. Indien mocht blijken dat de definitieve bijdrage lager is dan de voorlopige dan wordt deze verrekend met de nieuwe bijdrage voor het lopende boekjaar.
6. De coöperatie is onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van het betalen van omzetbelasting. Het Bestuur zal bij het opmaken van de jaarrekening en het bepalen van de individuele bijdrage van de leden nauwgezet toezien op het nakomen van deze voorwaarde.
7. De bijdrage zal per maand middels automatische incasso worden voldaan. Het Bestuur kan de maandnota aan ieder lid aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden.
8. Indien een lid naar het oordeel van het Bestuur, ook na een aanmaning, in gebreke blijft ten aanzien van deze betaling, kan het Bestuur het betreffende lid een boete opleggen zoals genoemd in artikel 8 van dit Reglement.
COMMISSIES
Artikel 15: Algemene bepaling commissies
1. De algemene (leden)vergadering kan conform artikel 21 van de statuten overgaan tot het instellen van één of meerdere commissies voor een bepaalde of onbepaalde tijd.
2. De bevoegdheid van een commissie gaat niet verder van die van adviesorgaan.
3. Voor besluitvorming binnen de commissies gelden de bepalingen van artikel 21 lid 4 van de statuten.
4. De algemene (leden)vergadering kan besluiten dat de commissieleden voor hun werkzaamheden een vergoeding ontvangen. De hoogte wordt eveneens bepaald door de algemene (leden)vergadering.
Artikel 16: Adviescommissie
1. Er kan een Adviescommissie zijn. Het Bestuur van de coöperatie schorst en ontslaat de leden van commissies, mits het bestuursbesluit in een daartoe bestemde bestuursvergadering is genomen met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
2. De Adviescommissie bestaat uit een door de Algemene Vergadering vast te stellen aantal van tenminste twee leden, welke door de Algemene Vergadering worden benoemd.
3. In de Adviescommissie kunnen leden benoemd worden van buiten de coöperatie.
Indien een lid van buiten de coöperatie benoemd wordt, dan zal hij een afschrift van dit Huishoudelijk Reglement ontvangen en zich, voor zover van toepassing, hieraan committeren.
4. De Adviescommissie heeft tot taak: schriftelijk ingediende klachten van werknemers, leden of derden, gericht aan of over één of meer (overige) leden te onderzoeken. De Adviescommissie moet daartoe de klager(s) en de beklaagde(n) horen en vervolgens het Bestuur adviseren omtrent de klacht en het al dan niet opleggen van een sanctie jegens de beklaagde betreffende de klacht. Indien een klacht betrekking heeft op een lid, dat tevens deel uitmaakt van de Adviescommissie, zal dat lid voor de duur van de behandeling van de klacht geen zitting mogen hebben in deze Adviescommissie.
Artikel 17: Overige commissies
1. Overige commissies worden samengesteld door het Bestuur.
2. Leden van commissies kunnen zijn leden van de coöperatie en derden. Het Bestuur van de coöperatie benoemt, schorst en ontslaat de leden van commissies, mits het bestuursbesluit in een daartoe bestemde bestuursvergadering is genomen met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
3. Het zitting nemen in een commissie vindt plaats op vrijwillige basis.
4. Een ingestelde commissie bestaat uit een door de algemene ledenvergadering vast te stellen aantal van ten minste twee leden.
5. De voorzitter van elke commissie, bedoeld in artikel 21 van de statuten, draagt er zorg voor dat in overleg met secretaris van de coöperatie een besluitenlijst wordt opgemaakt. De besluitenlijsten worden binnen één week na de dag van de vergadering gezonden aan de secretaris. Deze draagt er zorg voor dat de besluitenlijsten ter kennis van de leden van het Bestuur worden gebracht door deze te voegen bij de agenda en overige stukken voor de periodieke vergaderingen van het Bestuur.
OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 18: Wijziging huishoudelijk reglement
1. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen uitsluitend worden aangebracht bij besluit van de Algemene Vergadering. Op de agenda van de vergadering waarin een voorstel tot wijziging aan de orde komt, dient daarvan duidelijk mededeling te worden gedaan.
2. Het doen van voorstellen tot wijziging van het huishoudelijk reglement is voorbehouden aan het Bestuur, eventueel op voordracht van de leden, zulks door de leden schriftelijk in te dienen bij het Bestuur uiterlijk 14 dagen vóór de eerstkomende Algemene Vergadering.
3. De secretaris draagt er zorg voor dat een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement, waarin de voorgestelde wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, wordt meegezonden met de agenda voor de Algemene Vergadering waarin het wijzigingsvoorstel zal worden behandeld.
4. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt bereikt, moet de voorzitter de vergadering schorsen en een nieuwe vergadering uitschrijven. In deze vergadering zijn alle besluiten met een gewone meerderheid van de alsdan geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het quorum der vergadering, rechtsgeldig.
Artikel 19: Wijzigingen in NAW gegevens
De deelnemende fysiotherapeuten verplichten zich wijzigingen van hun gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer(s), faxnummer, e-mailadres en andere zaken die verband kunnen houden met hun bereikbaarheid, onmiddellijk door te geven aan de coöperatie.
Artikel 20: Slotbepaling
In alle gevallen waarin verschil van mening bestaat over de toepassing van enige bepaling van het huishoudelijke reglement beslist het Bestuur, tenzij de Algemene Vergadering daarover beslist.
U bevindt zich hier: HomeHuishoudelijk Reglement
­